Compact Plus® Mestvergister  De Compact Plus® Mestvergister (CPM) is een robuuste en flexibele  mestvergister die speciaal ontwikkeld is om een veebedrijf energieneutraal  te maken, alle mest te kunnen verwerken en de emissie van  broeikasgassen te reduceren. Ideaal voor veehouderij  De mestvergister produceert de stroom voor het veebedrijf, waardoor er  geen stroom hoeft te worden ingekocht én er geen energiebelasting hoeft  te worden afgedragen. Daarnaast produceert de vergister warmte waarmee alle mest van het bedrijf op een duurzame manier kan worden verwerkt. De CPM-vergister kan zowel vloeibare mest als ook (steek)vaste producten  van een veehouderijbedrijf vergisten. Vloeibare mest kan direct vanuit de stal worden aangezogen en worden  vergist in de CPM-vergister. Directe vergisting verhoogt de gasopbrengst en verlaagt de emissie van broeikasgassen op het veebedrijf. Via een mengtank kunnen kalvermest, kippenmest, voerresten of andere  (steek)vaste organische afvalstromen van het veebedrijf worden vergist.  Dit laatste voorkomt het ontstaan van een mesthoop op uw bedrijf.  Daarnaast verhoogt het toevoegen van dit soort producten het rendement  van de installatie.   Het verwerkte digestaat zal worden opgeslagen in een aparte naopslag.  Voor het vergistingsproces zijn géén energiegewassen nodig en géén  bijkomende cosubstraten zoals bij conventionele biogasinstallaties. Het geproduceerde biogas wordt in een WarmteKrachtKoppeling (WKK)  verbrand en omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. Mestverwerking  De Compact Plus® Mestvergister is ontwikkeld om energie te produceren  én mest te hygiëniseren (verwerken). De mest óf het digestaat wordt  verwerkt in het VacuümDrukTank pompsysteem. Het hygiëniseren kan  zowel voorafgaand aan het vergistingsproces alsook na het  vergistingsproces plaatsvinden. De hoeveelheid mest en/of digestaat die wordt gehygiëniseerd hangt af van de behoefte binnen het project, evenals de keuze voor de opties (scheiden, scheiden en drogen). Keuzes voor deze opties zullen moeten worden  afgewogen op basis van de locatie en de aldaar reeds aanwezige  voorzieningen. Plug-and-play  De installatie bestaat uit een betonnen vergister met een dubbelmembraan  gasdak. De gemiddelde verblijftijd van de mest in de vergister bedraagt 40  dagen. In een plug-and-play 40ft container bevindt zich de besturingskast,  het VacuümDrukTank pompsysteem met hygiënisatie-functie en de WKK.  De WKK is speciaal geselecteerd en heeft een lange levensduur. De Compact Plus® Mestvergister is beschikbaar in drie  standaarduitvoeringen: NL  EN