Nieuws

nieuws

Mest erin, groen gas eruit: engineeren en installeren van een groengasinstallatie

Dinsdag 28 juli 2020

Biogas Plus engineert, bouwt, installeert en onderhoudt zowel biogasinstallaties als groengasinstallaties. Vooral in die laatste zit veel meer potentie, zegt Bart van der Burgt, manager engineering en projecten. “Groen gas is een prima alternatief voor aardgas, en de infrastructuur is er al, dus wat willen we nog meer?”

Tekst: Marion de Graaff

Bron: gawalo.nl, d.d. 28 juli 2020

Vroeger werd biomassa zoals mest door middel van een wkk-installatie omgezet in warmte en stroom. Tegenwoordig zet de overheid steeds meer in op groen gas, dat vervolgens ingevoed kan worden op het aardgasnet. De markt voor biogasinstallaties in combinatie met groengasinstallaties groeit daardoor.
Een van de bedrijven die zowel biogasinstallaties als groengasinstallaties engineert, bouwt, installeert en onderhoudt, is Biogas Plus. Bart van der Burgt is er manager engineering en projecten. Op dit moment is hij bezig met drie projecten in Frankrijk, een project in Israël en verschillende projecten in Nederland.

Van biogas naar groen gas

“Tegenwoordig zet de overheid steeds meer in op groen gas en daarom houden wij ons nu vooral bezig met installaties die van biogas groen gas maken, om dat vervolgens te kunnen invoeden op het aardgasnet. ‘Van het gas af’ is een veelgehoorde kreet, maar ik denk dat je daar genuanceerder naar moet kijken. Het gaat om de herkomst en om de samenstelling. Groen gas is een prima alternatief voor aardgas, en de infrastructuur is er al, dus wat willen we nog meer? Het is een win-win situatie: enerzijds geen uitstoot van bijvoorbeeld methaan en ammoniak, anderzijds de productie van groen gas.”

Warmte uit biogas

“Vroeger werd biogas door middel van een wkk-installatie omgezet in warmte en stroom”, vertelt Van der Burgt. “Om die geproduceerde warmte kwijt te kunnen, is een warmtenet nodig en dat is in de gebouwde omgeving vrij lastig. Voor de industrie is warmte uit biogas wel een mogelijke oplossing. Wij hebben zelf ervaring met het verwarmen van zwembaden en kassencomplexen. Dan praat je over grote lokale afnemers in de buurt van lokale aanbieders.”

Mestvergister voor boerderij

Met zijn groengasinstallaties richt Biogas Plus zich vooral op de agrarische sector. Daarvoor ontwikkelde het bedrijf een kleine standaardinstallatie: de compact plus mestvergister (CPM). Van der Burgt licht toe: “De kleine installatie is geschikt voor een flinke boerderij met zo’n driehonderd dieren die mest leveren. De mest gaat in de vergister en van daaruit in een gasopwerker. Het groene gas dat dat oplevert, meestal zo’n 40 kuub per uur, wordt ingevoed in het aardgasnet.”
Kleine installaties, met een inputcapaciteit van zo’n 11.000 ton mest per jaar, zijn relatief eenvoudig te realiseren. Van der Burgt: “Voor een boerderij-installatie kunnen de vergunningen vrij snel geregeld worden. Daarom is de doorlooptijd tussen aanvraag en inbedrijfstelling meestal nog geen jaar.”

Standaard plug-en-play-biogasinstallatie

“We hebben drie typen kleine installaties ontwikkeld die in de agrarische sector veel voorkomen en die verkopen we. Door drie standaardinstallaties te engineeren en te ontwikkelen en het geheel te prefabben, blijven de kosten laag. Het is als het ware een plug-en-play-systeem, dat in een container wordt geleverd. Op locatie, dus op het erf, is vooraf een stukje betonbouw nodig en moet het leidingwerk vanaf de stallen worden aangepast en aangesloten.”
“De klant zorgt zelf voor de stroomvoorziening en schakelt daar meestal een lokale installateur voor in. Wij, als leverancier van het systeem, verzorgen het onderhoud. Wij kunnen installaties van een afstand monitoren, en dat is handig bij storingen. Soms kunnen we een probleem op afstand verhelpen, soms is het nodig om er een servicemonteur naar toe te sturen.”

Middelgrote tot grote biogasinstallatie

Het tweede soort installatie dat Biogas Plus levert, is de middelgrote tot grote biogasinstallatie. “Daarin komen verschillende meststromen bij elkaar, die allemaal weer andere eigenschappen hebben. Varkensmest is dun en laat zich gemakkelijk door een leiding pompen. Aan geitenmest zit altijd stro geplakt. Koeien lopen in de zomer hele ladingen zand mee de stal in, en ook dat komt in de vergister terecht.”
“Voor ieder (middel)groot project engineeren wij een customized installatie. Vooraf stellen we al vast: wat gaat erin, welke bewerkingen zijn er nodig, hoe lang duurt het voordat het gas aan dat mengsel is onttrokken, hoeveel gas levert dat op, hoe regel je de verwarming, de besturing, voor welk materiaal en welk pompsysteem kies je? Pas dan kun je bepalen hoe groot de installatie moet zijn en hoe die gebouwd moet worden.”

100.000 ton mest per jaar

“Het is een belangrijk om middelgrote tot grote installatie zo robuust mogelijk te maken. Dat maakt het makkelijker om er extra silo’s en vergisters aan te koppelen. Technisch gezien kun je een installatie zo groot maken als je wilt, maar qua vergunningen en transportbewegingen zit er wel een grens aan. De gemiddelde grote installatie heeft een inputcapaciteit van 100.000 ton mest of meer per jaar.”
“Het gaat enerzijds om grote hoeveelheden mest die met vrachtwagens aangevoerd moeten worden. Aan de andere kant moet je het opgewekte groene gas wel kwijt kunnen. Als er geen grote aardgasaansluiting in de buurt ligt, kan dat problematisch zijn. In de zomer is er in een woonwijk maar weinig vraag naar gas. Transporteren of opslaan is duur, dus niet rendabel. Ook dat is een punt om van tevoren te checken. Dat gebeurt met een quickscan in de regio waarvoor de biogasinstallatie het groene gas gaat leveren.”

Groen gas in Hardenberg

In Hardenberg draait nu een grote installatie die Biogas Plus ontwierp. “Het plan ontstond in 2012, en in 2016 konden we gaan bouwen”, vertelt Van der Burgt. “Het begon als relatief kleinschalig project, dat in de loop van de jaren is uitgebouwd. We hielden al rekening met groei, onder andere door de vergunning ‘ruim’ aan te vragen. Het begon met een wkk-installatie om warmte en stroom op te wekken, in 2019 hebben we de installatie uitgebreid met een unit om groen gas te kunnen produceren. Een andere toevoeging is dat er van de reststromen waardevolle producten worden gemaakt, zoals kunstmestkorrels. Dan blijft er nagenoeg niets meer over. Loonwerkersbedrijven halen de mest bij de boeren op.”

Biogasinstallaties succesvol in buitenland

Met de kleine standaardinstallaties scoort Biogas Plus goed in het buitenland. In Nederland zijn er tot nu toe nog maar zes geïnstalleerd. “Het is hier nog in opkomst”, stelt Van der Burgt. “Veel boeren willen even afwachten hoe de ervaringen zijn. We hadden verwacht dat we in 2020 en 2021 flink zouden kunnen opschalen, want als er één boer over de dam is … . Helaas zorgt de corona-crisis ervoor dat men even niet happig is op investeringen, en dat snap ik best. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Dat alles duurzamer moet, daar is iedereen nu echt wel van doordrongen.”

100,000 tons of manure per year

“It is important to make a medium to large installation as robust as possible. That makes it easier to connect additional silos and digesters. Technically you can make an installation as big as you want, but there is a limit in terms of permits and transport movements. The average large installation has an input capacity of 100,000 tons of manure or more per year. ”
“On the one hand, it concerns large quantities of manure that have to be delivered by trucks. On the other hand, you must be able to dispose of the generated green gas. If there is no large natural gas connection nearby, this can be problematic. In the summer there is little demand for gas in a residential area. Transport or storage is expensive and therefore not profitable. That is also a point to check in advance. This is done with a quick scan in the region for which the biogas installation will supply the green gas. ”

Green gas in Hardenberg

A large installation designed by Biogas Plus is now running in Hardenberg. “The plan was created in 2012, and we could start building in 2016,” says Van der Burgt. “It started as a relatively small-scale project, which has been expanded over the years. We already took growth into account, among other things by applying for the "more than" permit. It started with a CHP installation to generate heat and electricity, in 2019 we expanded the installation with a unit to produce green gas. Another addition is that valuable products are made from the residual flows, such as fertilizer granules. Then there is almost nothing left. Contractor companies collect the manure from the farmers. ”

Biogas installations successful abroad

With its small standard installations, Biogas Plus scores well abroad. In the Netherlands, only six have been installed so far. “It is still emerging here,” says Van der Burgt. “Many farmers want to wait and see what the experiences are like. We expected that we could scale up considerably in 2020 and 2021, because if there is one farmer across the dam…. Unfortunately, the corona crisis means that people are not keen on investments, and I understand that. We are going to see how it develops. Everyone is now really aware that everything must be more sustainable. ”

Terug naar nieuwsoverzicht