Wat is biogas?

Wat is biogas?

Biogas is een hernieuwbaar gas dat voornamelijk bestaat uit methaan (CH4) en kooldioxide (CO2). Biogas wordt geproduceerd door biomassa te vergisten in een biogasinstallatie. Tijdens dit fermentatieproces zetten bacteriën de organische stof om in biogas. Het biogas wordt in een warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte, of het biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en vervolgens geïnjecteerd in het gasnet of gecomprimeerd tot LNG.

Om biogas te produceren, kan de volgende biomassa worden gebruikt:

  • Dierlijke mest (koe, varken, kip, konijn, etc.):
  • Drijfmest
  • Vaste mest
  • Ongeboren mest
  • Residuen van industrie & supermarkten
  • Agrarische reststromen

De vaste soorten biomassa worden gedoseerd met een verreiker in een menging / hydrolyse (foto). De vloeibare mest en biomassa wordt met het pompsysteem in de menging / hydrolyse gepompt. Bij de menging / hydrolyse worden de vloeibare en vaste biomassa gemengd tot een homogeen mengsel. In deze ring vindt de eerste stap van het fermentatieproces (hydrolyse) plaats.

Het mengsel (menu) wordt in de vergisters gepompt. In de vergisters zijn een aantal roerwerken gemonteerd om het menu homogeen te houden. Het menu wordt op ongeveer 42 ° C gehouden, waar de bacteriën die methaan produceren leven. Het biogas wordt opgevangen onder gasdichte daken. Het biogas wordt vervolgens in de WKK omgezet in elektriciteit en warmte of in de gasopwaarderingsinstallatie verwerkt tot aardgaskwaliteit.